KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL.) DEN 5 OKTOBER 2021

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL.) DEN 5 OKTOBER 2021

Chordate Medical Holding AB (Publ.) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 5 oktober 2021 hållit extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades enligt nedan.

I syfte att motverka smittspridningen av covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Fastställande av arvoden till styrelsen och val av styrelse

Stämman fastställde att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Gunilla Lundmark, samt nyval av Caroline Lundgren Brandberg.

Långsiktigt incitamentsprogram 2021

Stämman beslutade om upprättande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom beslut om en riktad emission av högst 5 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 375 000 kronor, i enlighet med styrelsens förslag. Emissionen genomförs med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, med skälen att genom införandet av ett incitamentsprogram ska nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Bolaget kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Fullständiga villkor för ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.chordate.com/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemma/

Valberedning inför årsstämma 2022

Stämman beslutade om inrättande av en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen utgörs av representanter för de fyra största aktieägarna, nämligen Isak Brandberg AB (12,1%), HAWOC Investment AB (10,4%), Sifonen (9,1%) samt Tommy Hedberg (5,4%).

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 5 oktober 2021, klockan 13:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-Chordate-Medical-Holding.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt