Oberoende vetenskaplig artikel publicerad om K.O.S-behandlingen för rinit

En klinisk studie genomförd av en grupp italienska forskare på K.O.S behandling för rinit från Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") har resulterat i en publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Surgery and Clinical Case Reports. Forskargruppen är helt oberoende i förhållande till Chordate, och studien var initierad och finansierad internt.

Studien, en öppen jämförande observationsstudie, genomfördes mellan december 2018 och juli 2020 med sammanlagt 80 patienter i åldrarna 18-87 år jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Patienterna delades i två lika stora grupper varav en grupp behandlades med en (1) K.O.S-behandling, och kontrollgruppen behandlades med vanlig nässpray (mometasone furoate, till exempel Nasonex®).

I studien mättes utfall från a) rinomanometri som mäter luftflödesmotstånd, b) dofttest för luktförmåga, c) slemhinnans transporteringsförmåga, d) två olika skattningsskalor för livskvalité relaterat till andningsförmåga (SNOT-22 och I-NOSE).

Mätningarna gjordes dels innan första behandlingen, dels 45 dagar efter K.O.S-behandling – respektive start i studien för kontrollgruppen.

Studiens resultat visade på betydande förbättringar hos K.O.S-gruppen, och likaså i jämförelse med kontrollgruppen, mellan studiestart och sista mätningen. Flera viktiga mätresultat och jämförelser visade signifikanta skillnader.

Studien kan läsas i sin helhet här: https://www.ajsccr.org/article-details.php?tit=AJSCCR-v4-1670

Artikelns slutsats lyder fritt översatt:
K.O.S-behandling är en säker och minimalinvasiv behandlingsmetod av NAR-symtom [Icke-allergisk rinit], väl accepterad av patienterna och med en lovande förbättring av livskvalitet, bedömt från resultaten av I-NOSE och SNOT-22 mätning efter K.O.S-behandlingen. Behandlingen kan ges på öppenvårdsbasis utan behov av lokalbedövning eller någon premedicinering, och ger en effekt som är nästan jämförbar med den för konventionell medicinsk terapi.

– Det är mycket glädjande att det kommer fram forskningsresultat som har initierats och finansierats helt utan vår medverkan eller kännedom. I det här fallet är det särskilt spännande att läsa om en studie som tar med patienter som är långt mycket äldre än 65 år och som redovisar så positiva förbättringar av livskvalitet. Såvitt vi känner till så är dessutom första gången någon har studerat påverkan på luktsinnet – och dessutom med så pass positiva resultat, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 januari 2022 kl. 08:45 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Oberoende-vetenskaplig-artikel-publicerad-om-K O S-behandlin.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt