Chordate Medical Holding offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad listning på NGM Nordic MTF

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om 20,0 MSEK ("Erbjudandet") med möjligheten att nyttja en övertilldelningsoption om 3,5 MSEK, ("Övertilldelningsoptionen") i samband med listningen av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF har Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett informationsmemorandum. Investeringsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.chordate.com och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se. Teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt från externa investerare är ingådda motsvarande 73 procent av Erbjudandet.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Erbjudandet i korthet 

  • Erbjudandet innefattar en nyemission om 20,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Övertilldelningsoptionen innebär en möjlighet för Bolaget att vid överteckning genomföra ytterligare en nyemission om totalt 3,5 MSEK.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 19 kronor per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om 48,8 MSEK.
  • Totalt kan 1 052 632 aktier emitteras i samband med Erbjudandet och totalt 184 211 aktier i Övertilldelningsoptionen.
  • Anmälningsperioden i Erbjudandet löper från den 1 februari till och med den 15 februari 2017, med planerad första dag för handel den 8 mars 2017.
  • Teckningsåtaganden om 73 procent av Erbjudandet har lämnats av befintliga aktieägare samt av externa investerare.
  • Chordate har ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Behandlingen ämnar förbättra människors andningsförmåga vilket även kan leda till en förbättrad sömn- och talförmåga. I syfte att finansiera Chordate's fortsatta utveckling och stärka dess marknadsposition har styrelsen i Bolaget beslutat om att genomföra en emission av nya aktier i samband med Chordate's listning på NGM Nordic MTF.

För Chordate innebär listningen på NGM Nordic MTF en möjlighet att öka synlighet samt trovärdighet bland samtliga intressegrupper inför marknadsintroduktion av Bolagets behandlingsform och fortsatt expansion.

Fredrik Henckel, VD på Chordate:
"Många personer som är mer eller mindre konstant nästäppta är inte förkylda, har en allergi eller infektion – de har en kronisk nästäppa. Detta samhällsproblem har vi tagit fasta på och efter drygt tio års utveckling har vi skapat en banbrytande produkt och metod som ska få människor att andas, sova och tala bättre. Efter flera studier och påbörjad marknadslansering bedömer vi kunna ta betydande andelar på en växande och global marknad. Vi vill nu ta nästa steg i bolagets utveckling genom ökad synligheten och marknadsetablering av vår produkt. Jag hoppas vi kan välkomna dig bland flera nya aktieägare när vi nu går från ett utvecklings- och produktbolag till ett marknadsbolag på en oerhört spännande och viktig marknad.

Välkommen att teckna aktier i Chordate!"

Informationsmemorandum:
Ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Chordate's hemsida www.chordate.com samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Preliminär tidsplan:

Anmälningsperiod 1 februari – 15 februari
Investerarträff Mangolds kontor – Malmö 9 februari
Investerarträff Mangolds kontor – Stockholm 13 februari
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 17 februari
Likviddag avräkningsnotor 22 februari
Beräknad första dag för handel 8 mars

Rådgivare:
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Kista den 31 januari 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-01-31.pdf

Kort om Bolaget:
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna.

VIKTIG INFORMATION:
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt